วิถีคนเลี้ยงหอยอ่าวบ้านดอน

" รายละเอียดโครงการ "

โครงการการสำรวจและศึกษาวิถีคนเลี้ยงหอยในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

“อ่าวบ้านดอน” มีพื้นที่ประมาณ 300,000 ไร่ ครอบคลุม 6 อำเภอ ตั้งแต่ ไชยา ท่าฉาง พุนพิน เมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ และดอนสัก เป็นพื้นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ไร่ที่ประมงใช้ประโยชน์ร่วมกันประมาณ 260,145 ขณะที่พื้นที่อนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยง หรือเลี้ยงหอย ที่อำเภอไชยา มีจำนวน 4,680 ไร่ อำเภอท่าฉาง 10,300 ไร่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ 21,675 ไร่ อำเภอดอนสัก 3,000 ไร่ และนอกอ่าวบ้านดอน ที่เกาะสมุยอีก 200 ไร่ รวมพื้นที่อนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงทั้งหมดเพียง 39,855 ไร่ ส่วนเขต อำเภอพุนพิน และอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ไม่อนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยง จึงทำให้เกิดงาน “การสำรวจและศึกษาวิถีคนเลี้ยงหอย ในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

" รูปภาพโครงการ "