วิถีคนเลี้ยงหอยอ่าวบ้านดอน

" ผลการเก็บข้อมูลวิถีคนเลี้ยงหอยอ่าวบ้านดอน กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง "


ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม


จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.14 รองลงมาเป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 42.86


จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาเป็นอายุ 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.43 และอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.29 ตามลำดับ


จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นับถือศาลานาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 97.71 รองลงมานับถือศาลานาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 2.29


จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 22.86 และมีสถานภาพแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 1.14


จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 23.14 และมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 16 ตามลำดับ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และนโยบาย

จำนวนสมาชิกทั้งหมด

จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.57 รองลงมามีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 และมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.57 ตามลำดับ
จำนวนสมาชิกเพศชาย

จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกเพศชายทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 39.71 รองลงมามีจำนวนสมาชิกเพศชายทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 25.71 และมีจำนวนสมาชิกเพศชายทั้งหมด 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลำดับ
จำนวนสมาชิกเพศชาย

จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกเพศหญิงทั้งหมด 2 คน คิดเป็นร้อยละ 43.71 รองลงมามีจำนวนสมาชิกเพศหญิงทั้งหมด 3 คน คิดเป็นร้อยละ 28.86 และมีจำนวนสมาชิกเพศหญิงทั้งหมด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 18.57 ตามลำดับ


จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 83.24 รองลงมาประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างภาครัฐ คิดเป็นร้อยละ 6.98 และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/กรรมกร คิดเป็นร้อยละ 3.63 ตามลำดับ


จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยนต่อเดือน 20,001 -30,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 51.14 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยนต่อเดือน 30,001 -40,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 24 และมีรายได้เฉลี่ยนต่อเดือน 10,001 -20,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 22.57 ตามลำดับ


จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางไปซื้อหอยทะเลมารับประทานด้วยวิธีรถมอเตอน์ไซค์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 62.86 รองลงมาเดินทางไปซื้อหอยทะเลมารับประทานด้วยวิธีรถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 35.71 และเดินทางไปซื้อหอยทะเลมารับประทานด้วยวิธีรถจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 1.43


จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานที่ที่ไปซื้อหอยมารับประทานเป็นประจำ คือ ร้านจำหน่ายหอยทะเล คิดเป็นร้อยละ 77.43 รองลงมามีสถานที่ที่ไปซื้อหอยมารับประทานเป็นประจำ คือ ตลาดสด คิดเป็นร้อยละ 20.29 และมีสถานที่ที่ไปซื้อหอยมารับประทานเป็นประจำ คือ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 2.29


จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานที่ที่นิยมไปรับประทานหอยเป็นประจำ คือ บ้านพัก/ที่พัก คิดเป็นร้อยละ 49.14 รองลงมามีสถานที่ที่นิยมไปรับประทานหอยเป็นประจำ คือ ร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 48 และมีสถานที่ที่นิยมไปรับประทานหอยเป็นประจำ คือ บ้าน และซื้อมาทำกินเองที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 1.43


จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อหอยทะเล ผ่านการบอกต่อปากต่อปาก คิดเป็นร้อยละ 93.14 รองลงมารับรู้ข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อหอยทะเล ผ่าน Line/Facebook/สื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 6.86


จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อหอยทะเล ผ่านการบอกต่อปากต่อปาก คิดเป็นร้อยละ 93.14 รองลงมารับรู้ข่าวสารเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อหอยทะเล ผ่าน Line/Facebook/สื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 6.86


จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซื้อหอยแครง คิดเป็นร้อยละ 61.71 รองลงมานิยมซื้อหอยแมลงภู่ คิดเป็นร้อยละ 26.29 และนิยมซื้อหอยนางรม คิดเป็นร้อยละ 9.71 ตามลำดับ


จากผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับประทานหอย 2 – 3 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 53.71 รองลงมารับประทานหอย1 – 2 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 39.71 และรับประทานหอย 3 - 4 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.43 ตามลำดับ

(1) หอยแครง โปรดระบุ จำนวน 75 ตัว / กิโลกรัม

(2) หอยแมลงภู่ โปรดระบุ จำนวน 61 ตัว / กิโลกรัม

(3) หอยนางรม โปรดระบุ จำนวน 10 ตัว / กิโลกรัม

(4) อื่น ๆ โปรดระบุ จำนวน - ตัว / กิโลกรัม

(1) หอยแครง โปรดระบุ ตำ ยำ ลวก

(2) หอยแมลงภู่ โปรดระบุ ต้ม ลวกจิ้ม

(3) หอยนางรม โปรดระบุ ทานสด

(4) อื่น ๆ โปรดระบุ -

(1) หอยแครง โปรดระบุ ตำ ยำ ลวก

(2) หอยแมลงภู่ โปรดระบุ ต้ม ลวกจิ้ม

(3) หอยนางรม โปรดระบุ ทานสด

(4) อื่น ๆ โปรดระบุ -

(1) มีความเหมาะสม โปรดระบุสาเหตุ : ราคาจับต้องได้

(2) ไม่เหมาะสม โปรดระบุสาเหตุ : -

ไม่มี โปรดระบุสาเหตุ : -

มี โปรดระบุสาเหตุ : เนื่องจากสภาพแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ดี

ไม่มี โปรดระบุสาเหตุ : -

มี โปรดระบุสาเหตุ : วิธีการเก็บหอยทำให้เกิดฝุ่นละออง

ไม่ควรอนุญาต โปรดระบุสาเหตุ : -

ควรอนุญาต โปรดระบุสาเหตุ : เพื่อช่วยสนับสนุนชาวบ้านให้มีอาชีพ

ไม่ควรส่งเสริม โปรดระบุสาเหตุ : -

ควรส่งเสริม โปรดระบุสาเหตุ : เนื่องจากชาวบ้านได้มีรายได้เสริม

ไม่ควรส่งเสริม โปรดระบุสาเหตุ : -

ควรส่งเสริม โปรดระบุสาเหตุ : ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีเงินหมุนเวียนในชุมชน

ไม่ควรส่งเสริม โปรดระบุสาเหตุ : -

ควรส่งเสริม โปรดระบุสาเหตุ : จะได้มีแบบแผนและกฎกติกาเดียวกัน


ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการเลี้ยงหอยให้กับประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์หอยต่อไป